Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja Tovaru (ďalej len „VOP“) prostredníctvom e-shopu umiestneného na internetovej adrese https://www.acanaorijen.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky Predávajúceho - obchodnej spoločnosti Miroslav WEBER - MLYN s.r.o., IČO 47 318 597, so sídlom č.p. 257, Tovarníky, PSČ 955 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39572/N upravujú vzťahy, t.j. vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim na jednej strane a fyzickou alebo právnickou osobou ako Kupujúcim na strane druhej v postavení podnikateľa alebo spotrebiteľa, prostredníctvom internetového obchodu (E-shopu) Predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na serveri Predávajúceho a dostupný je na internetovej adrese: https://www.acanaorijen.sk.

1.2 Na základe kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje odovzdať Predmet kúpnej zmluvy Kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastníctvo k nemu. Naopak, Kupujúci sa zaväzuje Predmet kúpnej zmluvy prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu kúpnu cenu.

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho z Kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom E-shopu. Predávajúci môže jednostranne zmeniť alebo doplniť znenie VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z obdobia účinnosti predchádzajúceho znenia VOP. Súhlasom s VOP Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

1.4 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb.z. Obchodný zákonník (§ 409 a nasl.) ako aj nasledovnými zákonmi ):

a ďalšími súvisiacimi prepismi.

Aplikácia konkrétnych právnych predpisov na úpravu vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a Kupujúcim závisí od postavenia Kupujúceho (Kupujúci - spotrebiteľ alebo Kupujúci - podnikateľ)

1.5 Realizáciou nákupu prostredníctvom e-shopu Predávajúceho vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, keď inak by nebolo možné vzájomný zmluvný vzťah založiť. Náklady na prostriedky komunikácie (najmä internetové pripojenie, telefónne hovory) na diaľku sa nelíšia od základných sadzieb. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

 

2. Definície

Podmienky, ktoré sa používajú v týchto Obchodných podmienkach s prvým veľkým písmenom, majú na účely kúpnej zmluvy a týchto VOP tieto významy:

E-shop je internetový obchod, prevádzkovaný na serveri Predávajúceho na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.acanaorijen.sk/ umožňujúci nákup a predaj Tovaru Predávajúceho na diaľku, pričom prevádzkovateľom E-shopu je Predávajúci.

Kúpna cena ju peňažná suma vyjadrená v eurách, ktorá je protihodnotou za dodanie Tovaru. Kúpna cena je uvedená v ponuke E-shopu pre Tovar, pričom pri každom Tovare je uvedená cena Tovaru bez DPH, sadzba DPH v % platná pre danú Tovarovú položku, suma príslušnej DPH pre danú Tovarovú položku a tiež cena Tovaru vrátane DPH a je platná v čase uzatvorenia zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu túto kúpnu cenu.

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho (E-shopu), ktorej predmetom je dodanie Predmetu kúpnej zmluvy za kúpnu cenu. Postup uzatvárania kúpnej zmluvy je definovaný v článku 4.5 VOP.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie Predmetu kúpnej zmluvy na výkon podnikateľskej činnosti Kupujúceho (prevádzkovanie maloobchodu alebo veľkoobchodu v potrebami pre zvieratá) alebo pre potreby Kupujúceho ako spotrebiteľa (v prípade, ak fyzická osoba pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti).

Miesto dodania je miesto, ktoré Kupujúci určí pri uzatváraní kúpnej zmluvy ako miesto, kde má Predávajúci zaslať Predmet kúpnej zmluvy, ktoré je určené týmito údajmi: názov obce, názov ulice, orientačné a popisné číslo a PSČ. V prípade, že Kupujúci vyzdvihne Predmet kúpnej zmluvy v sídle Predávajúceho, potom miestom dodania sa rozumie adresa sídla Predávajúceho.

Objednávkou je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-shopu predávajúceho, cenu tohto tovaru, ktorý je spracovaný elektronickým systémom predávajúceho.

Podnikateľom je:

Podnikateľom sa rozumie pre účely týchto VOP ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia zákonné ustanovenia uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP, ani osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a touto osobitnou Kúpnou zmluvou (ak bude uzatvorená) majú prednosť dojednania v tejto osobitnej Kúpnej zmluve.

Predávajúci je obchodná spoločnosť Miroslav WEBER - MLÝN s.r.o., IČO 47 318 597, so sídlom č.p. 257, Tovarníky, PSČ 95501, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel: Sro, Vložka číslo: 39572/N.

Predmet kúpnej zmluvy je tovar vybraný Kupujúcim z ponuky E-shopu, ktorý si Kupujúci objednal a ktorý je predmetom príslušnej Kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej (spotrebiteľskej) zmluvy, nekoná v rámci predmetu svojej obchodne činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim - spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.z. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi, ktoré upravujú vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom.

Tovar je hnuteľná vec, ktorá je ponúkaná na predaj v E-shope Predávajúceho.

 

3. Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy

3.1. Nad rámec informácií uvedených v týchto VOP Predávajúci oznamuje Kupujúcemu pred tým, než Predávajúci urobí Kupujúcemu záväznú ponuku, nasledujúce informácie podľa ust. § 3 a ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku...), ako aj § 5 zákona č. 22/2004 Z.z. (Zákon o elektronickom obchode...):

3.1.1 Informácie o Tovare a opis jeho hlavných vlastností sú uvedené na webovom rozhraní E-shopu Predávajúceho vždy pri príslušnom Tovare, prípadne sú Kupujúcemu oznámené v rámci procesu vytvárania objednávky Tovaru (uzatvárania Kúpnej zmluvy) a to vrátane ceny Tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu a vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov súvisiacich s dodaním Tovaru Kupujúcemu. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní a všetkých súvisiacich poplatkov stanovených zákonom.

3.1.2 Informácie o predávajúcom:

3.1.3 Spôsob platby a spôsob dodania Tovaru Kupujúci volí v rámci zadávania objednávky z predložených možností. Platobné a dodacie podmienky sú bližšie upravené v článku 5. VOP.

3.1.4 Náklady na dodanie Tovaru sú uvádzané na webovom rozhraní obchodu (E-shopu) Predávajúceho v rámci procesu vytvárania objednávky a sú uvedené vždy samostatne. Predávajúci upozorňuje, že Tovar zasiela len v rámci územia Slovenskej republiky.

3.1.5 Práva vznikajúce z chybného plnenia, ako aj ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv vyplývajúcich z chybného plnenia, sú upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (čl. 7. a 9. ).

3.1.6 Predávajúci neposkytuje záruku za akosť podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje Občiansky zákonník a ako je definovaná v čl. 7 VOP.

3.1.7 Okrem situácie predvídanej čl. 5, ods. 5.1, písm. d)(ak si Kupujúci zvolí platbu bezhotovostným prevodom z účtu Kupujúceho) VOP Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zaplatenie zálohy alebo iné podobné platby.

3.1.9 Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmluvy na dobu neurčitú, či zmluvy, pri ktorých sa automaticky predlžuje ich platnosť; zmluvy na dobu určitú trvajú do doby naplnenia ich účelu.

3.1.10 Kupujúci - spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci prevezme Tovar, alebo všetky jeho časti buď osobne, alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Zb.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku...).

Bližšie podmienky využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúceho - spotrebiteľa sú uvedené v čl. 9. VOP.

3.1.11 V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru a ak ide o zmluvu uzatvorenú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, znáša Kupujúci aj náklady za vrátenie Tovaru, ak tento Tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

3.1.12 Vybavovania sťažností alebo podnetov Kupujúcich zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: orijen1wm@gmail.com . Informáciu o vybavení sťažnosti alebo podnetu Kupujúceho zašle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho oznámenú Predávajúcemu v rámci procesu vytvárania objednávky, resp. na elektronickú adresu Kupujúceho uvedenú v sťažnosti, ak sa táto líši od adresy oznámenej Kupujúcim v rámci procesu vytvárania objednávky; Kupujúci má možnosť obrátiť sa na účely mimosúdneho riešenia sporov na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Čl. 12, bod 12.2 VOP) alebo sa môže obrátiť na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“) podľa čl. 10 týchto VOP.

3.1.13 Kúpna zmluva, vrátane VOP, je uložená u Predávajúceho v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je voľne prístupná.

3.1.14 Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane Predávajúceho ani Kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

3.1.15 Jednotlivé úkony vedúce k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, vrátane technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky, sú popísané v týchto VOP (čl. 4 VOP);

3.1.16 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z.

 

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1 E-shop obsahuje informácie o Tovare vrátane cien jednotlivých Tovarov, pričom pri každom Tovare je uvedená cena Tovaru bez DPH, sadzba DPH v % platná pre danú Tovarovú položku, suma príslušnej DPH pre danú Tovarovú položku a tiež cena Tovaru vrátane DPH a je platná v čase uzatvorenia zmluvy. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní E-shopu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

4.2 E-shop obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním Predmetu kúpnej zmluvy. Informácie o nákladoch spojených s dodaním Predmetu kúpnej zmluvy uvedené vo webovom rozhraní E-shopu sú platné len v prípadoch, keď Predmet kúpnej zmluvy má byť dodaný na území Slovenskej republiky. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu za individuálnych podmienok.

4.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky (množstvo Predmetu kúpnej zmluvy, výška kúpnej ceny, odhadované náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

4.4 Proces uzatvárania kúpnej zmluvy v E-shope je nasledovný:

4.4.1 Kupujúci si vyberie Tovar v E-shope Predávajúceho. Kupujúci potvrdí výber Tovaru kliknutím na odkaz "Kúpiť

4.4.2 Ak si Kupujúci už vybral všetok Tovar, klikne na odkaz "Objednávka” a Kupujúcemu sa zobrazí objednávkový formulár, v ktorom je Kupujúci povinný vyplniť údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy (povinné údaje sú označené hviezdičkou). Odoslaním objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že je povinný zaplatiť Kúpnu cenu za objednaný tovar.

4.4.3 Súčasťou objednávkového formulára sú aj tieto VOP, s ktorými je Kupujúci povinný sa oboznámiť a súhlasiť s nimi. Kupujúci vytvorením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil a súhlasí:

a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky. Ak Kupujúci zistí, že chce objednávku ešte viac zmeniť alebo doplniť, môže sa vrátiť k predchádzajúcemu kroku objednávky a následne zmeniť údaje v objednávkovom formulári. V prípade, že Kupujúci súhlasí so všetkými údajmi v objednávkovom formulári a tiež súhlasí so znením VOP a ostatných zmluvných dokumentov, potvrdí objednávku kliknutím na odkaz "objednávka s povinnosťou platby”. Kliknutím na toto tlačidlo na Kupujúceho prechádza povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť zaň Kúpnu cenu.

4.4.4 Potvrdenie o prijatí objednávky bude zaslané na e-mailovú adresu Kupujúceho. Toto potvrdenie o prijatí objednávky nie je uzatvorením Kúpnej zmluvy Predávajúcim. Objednávku bude ďalej spracovávať Predávajúci. Potvrdzujúci e-mail (potvrdenie o prijatí objednávky) bude obsahovať najmä tieto informácie:

 1. číslo objednávky
 2. dátum zadania objednávky
 3. fakturačná adresa Kupujúceho
 4. miesto dodania Kupujúcemu
 5. zoznam a množstvo objednaného Tovaru a jeho kúpna cena (jednotkové kúpne ceny)
 6. celková kúpna cena.

4.4.5 Pri objednávke Predmetu kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Údaje poskytnuté Kupujúcim pri objednávke Predmetu kúpnej zmluvy považuje Predávajúci za správne.

4.4.6 Ak Predávajúci súhlasí s objednávkou, zašle Kupujúcemu záväzné potvrdenie objednávky, čím dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy. Za záväzné potvrdenie sa považuje e-mailové potvrdenie zaslané na adresu Kupujúceho, uvedenú v jeho objednávke, ktoré je zaslané po predchádzajúcom odoslaní potvrdenia o prijatí objednávky (samotné potvrdenie o prijatí objednávky do systému Predávajúceho nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Potvrdenie objednávky predávajúci spravidla odošle po overení dostupnosti a možného termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa považuje za záväznú pre obe strany. Za podstatné podmienky Kúpnej zmluvy sa považuje obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru, jeho množstvo, cena za tovar, cena za prepravu, spôsob a termín predpokladaného doručenia).

4.4.7 Predávajúci môže objednávku odmietnuť prostredníctvom e-mailovej správy adresovanej Kupujúcemu na e-mail Kupujúceho uvedený v objednávke alebo nedoručením záväzného Potvrdenia objednávky podľa predchádzajúceho bodu VOP do 14 dní odo dňa odoslania objednávky.

4.5 Predávajúci sa môže odchýliť od množstva Tovaru požadovaného zákazníkom (Kupujúcim) o +/- 5%. Takýto rozdiel zmluvné strany nepovažujú za nedodanie Tovaru alebo chybné dodanie Tovaru, ale v takom prípade je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu skutočne dodanému Tovaru.

4.6 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním Tovaru, ak bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť za takéto omeškanie. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za omeškanie s dodaním Tovaru v zmysle tejto Zmluvy sa považujú za mimoriadne okolnosti brániace dočasnému alebo trvalému splneniu stanovených povinností, ak k nim došlo po jeho uzavretí nezávisle od vôle Predávajúceho a ak tieto okolnosti alebo ich dôsledky nemohol Predávajúci odvrátiť ani pri všetkom úsilí, ktoré môže byť v danej situácii primerane potrebné vynaložiť (napr. živelná pohroma, vojna, pandemická situácia a pod. )

 

5. Kúpna cena a spôsob platby

5.1 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a všetky náklady spojené s dodaním Predmetu kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. na dobierku na mieste dodania uvedenom Kupujúcim v objednávke;
 2. v hotovosti alebo platobnou kartou v predajni Predávajúceho (osobný odber),
 3. online platobnou kartou;
 4. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení o prijatí Objednávky a o uzatvorení kúpnej zmluvy.

Bankový účet Predávajúceho: IBAN: SK4575000000004021957184, vedený v ČSOB.

5.2 Kupujúci je oprávnený zmeniť dohodnutý spôsob úhrady kúpnej ceny len po dohode s Predávajúcim.

5.3 Spolu s kúpnou cenou je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním Predmetu kúpnej zmluvy vo výške uvedenej v záväznom potvrdení objednávky podľa článku 4, bod 4.5.6 týchto VOP.

5.4 Predávajúci nevyžaduje od Kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 5, body 5.6 a 5.7 VOP, týkajúce sa povinnosti zaplatiť Kúpnu cenu Predmetu kúpnej zmluvy vopred.

5.5 V prípade dobierky je Kúpna cena splatná pri prevzatí Predmetu kúpnej zmluvy. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu pri prevzatí Predmetu kúpnej zmluvy a Predávajúci alebo tretia strana zabezpečujúca prepravu Predmetu kúpnej zmluvy v mene Predávajúceho z tohto dôvodu odmietne odovzdať Predmet kúpnej zmluvy Kupujúcemu, Predávajúci z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny v takomto prípade odstúpi od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je však v tomto prípade povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dodanie Predmetu kúpnej zmluvy vo výške dohodnutej v Kúpnej zmluve, a to do 14 dní odo dňa, keď mu nebol Predmet kúpnej zmluvy odovzdaný z dôvodu nezaplatenia Kúpnej ceny.

5.6 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu Predmetu kúpnej zmluvy, pričom je Kupujúci povinný v údajoch o platbe uviesť aj variabilný symbol platby. Číslo účtu predávajúceho (IBAN) a variabilný symbol platby je zvyčajne číslo objednávky a tieto údaje sú oznámené Kupujúcemu v záväznom potvrdení objednávky (viď článok 4, bod 4.5.6 VOP ). V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho, pričom Predávajúci si vyhradzuje právo na omeškanie s dodávkou Tovaru v prípade ak bude potrebné dodatočne identifikovať došlú úhradu (neuvedený variabilný symbol platby, nesprávny variabilný symbol platby a pod.). V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Ak Kúpna cena nie je zaplatená do 14 dní odo dňa, keď bolo Kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky Predávajúcim, objednávka automaticky zaniká.

5.7 V prípade platby on-line platobnou kartou Kupujúci zaplatí prostredníctvom platobnej brány, t.j. prostredníctvom elektronickej platobnej služby, ktorá Kupujúcemu umožňuje pohodlne a bezpečne platiť platobnou kartou v E-shope Predávajúceho. Registrácia nie je nutná pre platby kartou, stačí poskytnúť číslo vašej platobnej karty, dátum vypršania, CVC kód a e-mailovú adresu Kupujúceho. Ak si Kupujúci vyberie on-line platbu platobnou kartou ako možnosť platby v E-shope Predávajúceho, dostane sa na bezpečnú stránku platenia on line platieb, kde je možné platiť pomocou údajov na platobnej karte Kupujúceho. Transakciu Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz „Vrátiť sa do obchodu bez platby“. Údaje platobnej karty Kupujúceho sa do e-shopu Predávajúceho e-shopu nedostanú. Internetový obchod Predávajúceho nemá prístup k platobnej karte Kupujúceho, k jej údajom, číslam, dátumom splatnosti v žiadnej forme. Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie štandardy bezpečnosti.

5.8 Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie celej Kúpnej ceny pred odoslaním Predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Za účelom vylúčenia pochybností ustanovenie § 591 Občianskeho zákonníka o možnosti zaplatiť kúpnu cenu Kupujúcim až po prezretí Predmetu kúpy sa vzhľadom na dohodnutý spôsob odovzdania Predmetu kúpy neuplatňuje.

Akékoľvek zľavy z ceny Tovaru nie je možné kombinovať.

5.9 Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad — Faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení Kúpnej ceny a zašle ju Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom (v balíku spolu s tovarom) a tiež v elektronickej forme na elektronickú adresu (e-mail) Kupujúceho najneskôr do 3 dní odo dňa dodania Tovaru.

5.10 Pri predaji Tovaru je Predávajúci oprávnený dočasne ponúknuť buď všetok Tovar, alebo len určitý Tovar za nižšiu cenu, ako je cena, za ktorú je Tovar štandardne ponúkaný, tzv. "akciová cena“. V prípade, že po uzatvorení Kúpnej zmluvy je zrejmé, že Predmet kúpnej zmluvy nie je možné dodať za akciovú cenu, pretože Tovar ponúknutý za akciovú cenu bol vypredaný, je Predávajúci povinný túto skutočnosť oznámiť Kujúcemu s tým, že v prípade, ak Kupujúci nemá záujem kúpiť Predmet kúpnej zmluvy za bežnú (neakciovú) cenu, má Kupujúci právo objednávku zrušiť .

 

6. Dodanie predmetu kúpnej zmluvy

6.1 Po odoslaní záväzného potvrdenia objednávky (čl. 4, bod 4.5.6 VOP) sa Predávajúci zaväzuje doručiť Predmet kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Táto povinnosť je splnená okamihom odovzdania Predmetu kúpnej zmluvy tretej osobe zabezpečujúcej prepravu Predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcemu. Dodacia lehota je najneskôr 30 dní odo dňa záväzného potvrdenia objednávky (uzatvorenia zmluvy).

6.2 Predávajúci doručuje Tovar spravidla:

6.3 Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári uviesť miesto dodania. Takto určené miesto dodania je možné následne zmeniť až po dohode s Predávajúcim. Predávajúci je povinný zabezpečiť odoslanie Predmetu kúpnej zmluvy na miesto dodania a Kupujúci je povinný prevziať Predmet kúpnej zmluvy v mieste dodania. Všetky náklady spojené s prepravou Predmetu kúpnej zmluvy na miesto dodania znáša Kupujúci.

6.4 Ak Kupujúci prevezme Predmet kúpnej zmluvy od tretej osoby vykonávajúcej jej prepravu na miesto dodania, je povinný skontrolovať neporušenosť obalu Predmetu kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci pri kontrole zistí, že obal je porušený alebo zásielka obsahujúca Predmet kúpnej zmluvy je poškodená alebo zdeformovaná, nesmie prevziať zásielku obsahujúcu Predmet kúpnej zmluvy a je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o týchto skutočnostiach. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu náhradné plnenie do 14 dní odo dňa, keď bolo Kupujúcim oprávnene zamietnuté prevzatie Predmetu kúpnej zmluvy. V prípade, že zásielka obsahujúca Predmet kúpnej zmluvy nevykazuje žiadne známky vonkajšieho poškodenia alebo deformácie, ale po prevzatí zásielky kontrolou Predmetu kúpnej zmluvy Kupujúci zistí, že Predmet kúpnej zmluvy je poškodený a táto škoda mohla vzniknúť počas prepravy zásielky, je Kupujúci povinný taktiež o týchto skutočnostiach informovať Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti zistil, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V ďalšom je postup pri vybavovaní reklamácie Kupujúceho riešený v reklamačnom konaní.

 

7. Záruka a zodpovednosť za vady

7.1 Záruka sa riadi platnými predpismi SR. V prípade Kupujúceho-spotrebiteľa je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný - použitý tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

7.2 Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny suchých krmív je minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale (zadná strana vreca/vrecka). Na obale je taktiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie spôsobom: do dátumu uvedenom na obale. Zasielané krmivá majú dátum spotreby vždy dlhší ako 2 mesiace. V prípade, ak objednaný tovar (krmivo) má dátum spotreby menej ako 2 mesiace predávajúci sa takýto tovar zaväzuje dodať Kupujúcemu len s jeho predchádzajúcim súhlasom.

7.3 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv vyplývajúcich z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 616 až 618, § 619 až 627 Občianskeho zákonníka (v prípade, ak je Kupujúci Spotrebiteľom).

7.4 Práva vyplývajúce z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho sídla, kde je možné prijatie reklamácie vzhľadom na predávaný sortiment. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Predávajúci dostal reklamovaný Predmet kúpnej zmluvy od Kupujúceho. Kupujúci je povinný vrátiť Predmet kúpnej zmluvy Predávajúcemu čistý, vrátane príslušenstva. Kupujúci je povinný doručiť Predávajúcemu spolu s Predmetom kúpnej zmluvy aj doklad o kúpe Predmetu kúpnej zmluvy a stručný popis vady Predmetu kúpnej zmluvy vrátane spôsobu jej vzniku.

7.5 Opotrebenie Predmetu kúpnej zmluvy spôsobené jeho používaním alebo jeho poškodením alebo vadou Tovaru spôsobenou Kupujúcim, najmä nevhodné používanie Tovaru v rozpore s návodom, účelom, na ktorý je Tovar vhodný a obvykle používaný, alebo nevhodné a neprofesionálne zaobchádzanie s Tovarom, sa nepovažuje za vadu.

7.6 Ak je plnenie vadné a došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo na:

7.7 Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho, aké právo si zvolil pri oznamovaní vady. Kupujúci nesmie zmeniť vyjadrenú voľbu bez súhlasu Predávajúceho. Ak si Kupujúci nevyberie svoje právo včas, má práva ako v prípade nie podstatného porušenia kúpnej zmluvy.

7.8 Ak je vadné plnenie nie podstatným porušením Kúpnej zmluvy, Kupujúci má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

7.9 Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť vadu.

7.10 Podmienkou dodania nového Tovaru je, aby Kupujúci vrátil Predávajúcemu na vlastné náklady ešte pred dodaním nového Tovaru pôvodne dodaný Tovar.

7.11 Kupujúci nesmie odstúpiť od kúpnej zmluvy ani požadovať dodanie nového Tovaru, ak nemôže vrátiť Predmet kúpnej zmluvy v stave, v akom ho prijal.

7.12 Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie zo strany Kupujúceho. V prípade obzvlášť zložitého prípadu, t. j. najmä ak je potrebné podrobné odborné posúdenie reklamácie alebo sa reklamácia týka väčšieho počtu Predmetov kúpnej zmluvy, sa lehota na vybavenie reklamácie predlžuje na 60 dní. V lehote na vybavenie reklamácie je Predávajúci povinný zabezpečiť odborné posúdenie vady a rozhodnúť, či je reklamácia opodstatnená alebo nie. Ak sa v reklamačnom konaní vo veci určitej vady rozhodne, že reklamácia je neoprávnená, potom už nemôže dôjsť k novému reklamačnému konaniu týkajúcemu sa tej istej vady a Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu plnenia pre reklamáciu z tohto dôvodu.

7.13 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu vybavenie reklamácie. Po vybavení reklamácie je Predávajúci povinný vrátiť Predmet kúpnej zmluvy (podľa výsledkov reklamačného konania) Kupujúcemu zaslaním na adresu Kupujúceho uvedenú v kúpnej zmluve, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Kupujúci je povinný prevziať Predmet kúpnej zmluvy po vybavení reklamácie. Ak je Kupujúci v omeškaní s prijatím Predmetu kúpnej zmluvy, je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené so skladovaním Predmetu kúpnej zmluvy v paušálnej výške 0,50 EUR za každý deň omeškania. Ak je Kupujúci v omeškaní s prijatím Predmetu kúpnej zmluvy po dobu dlhšiu ako tri mesiace odo dňa, keď mu bolo oznámené vybavenie reklamácie, alebo ak nebolo možné Kupujúcemu oznámiť vybavenie reklamácie v tejto lehote, potom po uplynutí tejto lehoty má Predávajúci právo zabezpečiť likvidáciu Predmetu kúpnej zmluvy.

7.14 Lehota na vybavenie reklamácií sa pozastavuje, ak Predávajúci nedostal od Kupujúceho všetky doklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti Tovaru, iné doklady a pod.). Predávajúci je povinný požadovať od Kupujúceho vyplnenie dokumentov v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie sa od tohto dátumu až do doručenia požadovaných dokumentov Kupujúcim pozastavuje.

7.15 Predávajúci ako výhradný dovozca značiek ACANA a ORIJEN je presvedčený o kvalite týchto výrobkov, a preto ponúka nadštandardné možnosti riešenia reklamácie, ak zakúpené krmivo týchto značiek spôsobuje zvieraťu tráviace problémy alebo ho zviera nechce jesť, hoci bol uplatnený postupný prechod z pôvodného krmiva na nové krmivo. Kupujúci môže obrátiť na Predávajúceho na telefónne číslo: 0904 929 729 a dohodnúť sa na alternatívnom riešení reklamácie (napr. ak sa zistí alergia alebo citlivosť, Kupujúci si vyberie iný typ krmiva, Kupujúci zašle nevyhovujúce krmivo späť Predávajúcemu, Predávajúci mu po zaplatení pošle iné krmivo a vráti Kupujúcemu obdržanú platbu za pôvodné krmivo).

 

8. Prechod vlastníckeho práva a prechod rizika škody na Predmet kúpnej zmluvy

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo Predmetu kúpnej zmluvy:

8.2 Riziko poškodenia Predmetu kúpnej zmluvy (nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia veci ) prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho spolu s prechodom vlastníctva Predmetu kúpnej zmluvy.

 

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. ( Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ...) nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

9.2 Pokiaľ nejde o prípad uvedený v článku 9, bod 9.1, alebo nejde iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami § 7, ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. ( Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ...) má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od doručenia Predmetu kúpnej zmluvy, pričom ak je Predmetom kúpnej zmluvy viacero druhov Tovaru alebo dodanie viacerých častí, táto lehota plynie odo dňa doručenia posledného dodania Predmetu kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné zaslať Predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať na adresu sídla Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho: orijen1wm@gmail.com

9.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 9.2 VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením Predmetu kúpnej zmluvy Predávajúcemu, aj keď Predmet kúpnej zmluvy nie je možné vrátiť vzhľadom na jeho povahu obvyklou poštovou cestou.

9.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 9.2 VOP Predávajúci vráti finančné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, ako ich obdržal od Kupujúceho alebo na účet, ktorý uvedie Kupujúci vo Vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim pri vrátení Predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcemu aj iným spôsobom, pokiaľ Kupujúcemu nevzniknú dodatočné náklady. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté finančné prostriedky skôr, ako mu Kupujúci vráti Predmet kúpnej zmluvy.

9.5 Až do prevzatia Predmetu kúpnej zmluvy je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek bez udania dôvodu. V takom prípade Predávajúci vráti kúpnu cenu Kupujúcemu bez zbytočného odkladu bezhotovostným prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.6 Ak je Kupujúcemu poskytnutý dar spolu s Predmetom kúpnej zmluvy, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru prestáva byť účinná a Kupujúci je povinný poskytnutý dar vrátiť Predávajúcemu spolu s Predmetom kúpnej zmluvy.

9.7 Na dary, ktoré sú Kupujúcemu poskytnuté, nie je možné uplatniť žiadne práva spotrebiteľa úplne bezplatne. Takýto Tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky podmienky darovacej zmluvy podľa platných právnych predpisov.

9.8 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak po uzavretí kúpnej zmluvy vyjde najavo, že Predmet kúpnej zmluvy nie je možné dodať, pretože predmet kúpnej zmluvy neexistuje a nie je možné ho získať, resp. je možné dodanie Predmetu kúpnej zmluvy, ale len za vyššiu cenu, s vyššími nákladmi alebo s inými ťažkosťami, najmä v prípadoch, keď predmet kúpnej zmluvy už nie je vyrábaný alebo nie je dodávaný do Českej republiky alebo sa cena Tovaru od jeho výrobcu, prípadne dodávateľa výrazne zmenila (zvýšila).

9.9 Ak Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy a Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, toto plnenie poskytnuté Kupujúcim bude okamžite vrátené späť na účet alebo adresu Kupujúceho.

 

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov. Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-r/146956s,

ako aj zoznam subjektov riešenia ARS:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

11. Ochrana osobných údajov, cookies

11.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o podmienkach ochrany osobných údajov, informácie o spracovaní osobných údajov a o právach Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom pri spracúvaní osobných údajov sú sprístupnené v samostatnom dokumente zverejnenom na webovom rozhraní Predávajúceho - GDPR.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle § 3 ods. 1 písm. n) Zákona č. 102/2014 Z.z. ( Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ...). Predávajúci si týmto vyhradzuje právo určiť predaný sortiment.

12.2 Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na dozorný orgán alebo orgán dozoru, t. j. najmä na príslušný živnostenský úrad v sídle Predávajúceho, Na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

12.3 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodnú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4 V prípade, že kúpna zmluva alebo zákon znamená povinnosť jednej strany oznámiť alebo oznámiť určitú skutočnosť druhej strane, potom takéto oznámenie alebo oznámenie môže byť vykonané aj telefonicky, faxom alebo elektronickou dátovou správou alebo e-mailom, ktorý nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou. Takéto oznámenie sa považuje za doručené v čase, keď sa dostane do sféry adresáta a adresát má objektívne možnosť oboznámiť sa s oznámením.

12.5 Kupujúci potvrdzuje, že nejde o osobu mladšiu ako 18 rokov.

12.6 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2022

V Tovarníkoch dňa 31.8.2022

Miroslav Weber

Hľadať: ""

0 ks
Košík: 0,00
 • Volejte 385 388 458
 • Kontakt